תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים להלן הינם בקשר לאתר האינטרנט שכתובתו https://bluepenarticles.co.il ("האתר"), המופעל על-ידי בלו פן בע"מ, מרחוב סמילנסקי 5 רחובות ("החברה" או "אנחנו", "אנו", "שלנו" והטיותיהם).

עצם הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע ו/או צפייה בתכני האתר כפי שיתעדכנו מעת לעת מעידה על הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה או כל מסמך אחר הקשור למסמך זה. אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש (בחלקם או במלואם) הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך, המשתמש/ת (להלן: "המשתמש" או "אתה", "שלך" והטיותיהם) באתר, והינם הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי העושה שימוש באתר מטעמך לבין החברה (להלן: "תנאי השימוש"). מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל שימוש באתר כפוף לתנאי השימוש והחוק הרלוונטי החל במדינה בה מתבצע השימוש באתר. האחריות לקרוא, להבין ולמלא אחר הוראות הדין החל במדינה בה נעשה השימוש באתר הינה על אחריותך המלאה כמשתמש/ת.

שימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלה הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף .בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך

הגדרות

1.1. "אתם", "שלכם" וכדומה משמעם למשתמש מקבל השירות, לחברה, פירמה, גוף או אדם אשר להם אנו מספקים את השירותים ו/או את תוצרי העבודה.

1.2. "הזמנה" או "הזמנת עבודה" או "הצעת מחיר" משמעותם הזמנה לשירותים המסופקים על ידינו.

1.3. "זכויות קניין רוחני" משמעותם כל זכות קניין רוחני, לרבות זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחר, מדגם רשום, זכויות עיצוב, מודל שירותים, סמל מסחרי, שם מוצר, שם שירות, שם מסחר, שם עסק, שם של שבב טכנולוגי, מידע סודי וכל זכות אחרת בכפוף לכל מידע עסקי, תעשייתי או קנייני, בין אם הוא ניתן לרישום או לא ואשר כולל את כל הזכויות המתייחסות לזכויות מסוג זה.

1.4. "מידע סודי" משמעו מידע (בכל צורה) המהווה מידע סודי או קנייני ללקוח או לנו אשר נחשף בפנינו או שנחשף בפני הלקוח במסגרת מתן השירותים למשתמש.

1.5. "עבודה כתובה" או "עבודה" הכוונה למסמכים, קבצים, חומרים ועבודות כתובות המיוצרות לפי הזמנת העבודה אשר הוגשה לנו בהתאם להנחיותיכם במידה וניתנו או שלא ניתנו על ידכם אשר מסופקים לכם על ידינו.

1.6. "שירותים" משמעותם שירותים המבוצעים על ידינו עבור המשתמש, לרבות שירותי כתיבת תוכן ושירותי פרסום מאמרים באתרי תוכן (link building).

1.7. "תוצרי עבודה" כוונתו לכל התוצרים ו/או השירותים המסופקים על ידינו.

1.8. ההתייחסות ל'מסמכים', 'רישומים', 'ספרים', ו'מידע' כוללת: מידע האגור בתוכנות מחשב, דיסקים, רישומים וכל מכשיר קריאה אחר ו/או כל צורת שמירת רישומים שאינה מאפשרת קריאה אך מאפשרת הפקת חומר קריאה.

2. כללי

2.1. הזמנת עבודה תתממש רק כאשר נוציא אישור בכתב (הן באמצעי דיגיטלי או פיזי) להזמנת העבודה שלכם או לחילופין, לאחר אספקת השירות עבורכם.

2.2. מידע המסופק בעלוני הפרסום, קטלוגים, אתרי האינטרנט שלנו או כל חומר שיווקי ומפורסם אחר הינו תיאור כללי בלבד ולא מהווה חלק מהזנת העבודה.

2.3. לידיעתך, הסכמתך לקבל כל חומר פרסומי שהוא והרשמתך במאגר המידע הקיים של האתר, מהווים הרשאה עבור החברה או החברות הקשורות עימה לשלוח אליך מידע פרסומי ושיווקי כמו גם מידע על השירותים הניתנים, באמצעות טלפון סלולארי, דואר או תיבת אימייל. אם אינך מעוניין להמשיך ולקבל מידע מסוג זה תוכל לבטל את הסכמתך על ידי כניסה לקישור ההסרה מהשירות שנשלח יחד עם המידע ואך ורק בדרך הזו. לאחר מכן נחדול מלשלוח אליך מידע נוסף. חשוב לדעת! גם אם התוכן לא מסומן כפרסומי הוא עשוי להיות כזה.

3. מחיר ותשלום:

אנחנו נספק חשבונית/קבלה הכוללת את כל המיסים וההוצאות אשר אנו מחויבים לגבות על פי חוק אם וכאשר. כמו כן, אתם תחוייבו לשלם כל קנס או ריבית על מיסים אלו אשר ישולמו על ידינו כתוצאה מעיכובים בתשלום מיסים אלו.

4. אספקה:

4.1. תאריכים לאספקת העבודה, או התאריכים לביצוע השירותים הם מוערכים בלבד ואלא אם במפורש הוסכם על ידינו, זמן הוא לא המהות באספקה או עשייה, שום עיכוב לא יהווה לכם זכאות לדחות כל אספקה, תשלום, עשייה או להתכחש להסכם.

4.2. לא נהיה חייבים בכל נסיבות שהן להשלכות של איחור באספקה או עשייה אם אורך האיחור לא יעלה על 10% מאורך הזמן המוסכם במהלכה התבצעה העבודה ובהתאם להסכם ההתקשרות שבין הצדדים. כמו כן לא תעמוד למזמין טענת איחור באספקת העבודה המוגמרת אם הכישלון הוא תוצאה של אספקה או עשייה מאוחרת או חוסר אספקה או חוסר בעשייה על ידי ספקים או קבלני משנה, חוסר בכוח עבודה, כוח עליון, שריפה, תנאי מזג אויר חריגים, כשלי תעשייה, מעשי איבה, החלטת או התערבות ממשלה (בין אם היא בעלת תוקף חוקי ובין אם לאו) או מכול סיבה אחרת אם מעבר לשליטתנו או סיבה בלתי צפויה או סיבה יוצאת דופן.

4.3. אנו רשאים למסור ולספק את המוצר בחלקים או במקטעים בהתאם לשיקול דעתנו המקצועי הסביר. חלקים או מקטעים אלו לא יהוו התחייבות נפרדת ולא יהוו הפרת הסכם ולא יעניקו לכם את הזכות לבטל חלקים או מקטעים עוקבים או לדחות את הסכם ההתקשרות בשלמותו.

5. עבודות כתובות יהיו מוגבלות בהתאם למגבלות הבאות:

5.1. אנו לא נוחזק אחראים להפסד רווחים, עסקים, חוזים, הכנסות, נזקים למוניטין או רצון טוב, חסכונות צפויים מראש ו/או כל הפסד נסיבתי או בלתי צפוי או נזקים בכל מקרה.

5.2. אחריותנו המלאה כלפיכם, תחת כל הסכם, כוללת אך אינה מוגבלת לשירות ולעבודה ולא תחרוג מהמחיר המשולם לנו על ידכם תחת הסכם ההתקשרות אליו מיוחסות הטענות.

5.3. עליך להודיענו במסגרת של 7 ימי עסקים ממועד אספקת העבודה על כל טענה המתעוררת מאספקת השירות ו/או העבודה, בצירוף פירוט מלא של הטענה או התובענה. בכל מקרה, אנו לא נוחזק אחראים כלפיך אם תיכשל במתן הודעה על כל טענה או תובענה תוך זמן זה ממועד אספקת השירות או העבודה.

6. האחריות והחבות שלכם:

6.1. אתה מצהיר ומתחייב כי החומרים שיוגשו על-ידך אלינו לא יכללו כל חומר גס, חומרי נאצה, חומר משמיץ ולא יפרו את זכויות היוצרים של כל צד שלישי באופן ישיר או עקיף, וכל נזק אשר יגרם בהקשר זה באופן ישיר או עקיף, ייזקף לחובתך או לחובתו של כל אדם אחר, חברה, פירמה אך לא עלינו.

6.2. אנחנו לא נהיה אחראים לכל נזק שייגרם או שעשוי להיגרם לך כתוצאה מפרסום תוכן שהעברת לנו לצורך קידומו ופרסומו באתרי תוכן. האחריות על התוכן שיובא לפרסום הינה עליך בלבד, ואין ולא תהיה לנו כל אחריות על התוכן, הפרסום, ההתקשרות עם אתרי התוכן ו/או המשמעויות שתוכן זה עשוי לגרום לקוראיו, לכל הפרה של זכויות קניין רוחני, סודיות או פרטיות, תחת הדין החל.

6.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכני צד ג', לרבות בקשר לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע באתר. לתשומת לבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה, לרבות משתמשי האתר.

6.4. החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר בצורה תקינה וללא תקלות או הפרעות. חרף זאת, לא תהיה לך שום תביעה, דרישה או טענה כלפי החברה או מי מטעמה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר

6.5. אתה מתחייב, על פי דרישה, לשפות אותנו על כל נזק, הפסד, עלויות והוצאות בעלות מכל וסוג אשר נגרמו לנו, ובהיקף דומה במידה ואלו נגרמו על ידי או במיוחס לבאים:

6.5.1. שימוש או אחזקה על ידינו של כל עבודה מקורית או חומרים שסופקו לנו על ידיך בהקשר של אספקת השירות, כולל הפרה של כל זכות יוצרים של כל צד שלישי לכל ובכל עבודה מקורית או חומר.

6.5.2. עיבוד כל חומר על ידינו (כאשר המינוחים "עיבוד" ו"מידע" מתייחסים למינוחים ופרשנותם בחוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות יוצרים וכל חוק רלוונטי אחר) במסגרת אספקת השירות כמפורט בפסקה 10.

6.5.3. כל הפרת אחריות שניתנה על ידך בפסקה זו, פסקה ‏6.

6.5.4. כל הפרה אחרת של מסמך תנאים וכללים זה, שבוצעה על ידך.

7. זכויות קניין רוחני:

7.1. תכנים שהועברו אלינו לצורך קידום פרסומם באינטרנט, יהיו בבעלות לקוחות החברה והחברה.

7.2. החברה תעניק, מכוח הרישיון שניתן לה, רישיון שימוש ללקוחות החברה ("רישיונות המשנה"). החברה תהא רשאית לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי הרישיון של רישיונות המשנה כך שיכללו את זכויותיה בתוצרים, כולן או חלקן. במקרה כזה תובא ההסתייגות על גבי הזמנת העבודה הפרטנית.

7.3. הלקוח יהיה רשאי לערוך את התוצרים ולהתאים את התוצרים לסטנדרט העיצובי, האסתטי והגראפי של מדיום ספציפי במסגרתו ירצה לעשות שימוש בתוצרים. למען הסר ספק, עריכה כאמור לא תהווה פגיעה בזכויות המוסריות, לרבות הזכות לשלמות היצירה של הספק.

7.4. הלקוח יהא רשאי לעשות שימוש בתוצרים במסגרת שיתופי פעולה מסחריים אשר הוא עורך עם צדדים שלישיים, ויהיה רשאי להעמיד לרשות צדדים שלישיים את התוצרים.

7.5. כל זכויות היוצרים (בין אם רשומות אם לא רשומות) זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע האגור והנעבד במסגרת האתר שייכים לחברה (או שלחברה הוקנתה זכות שימוש בו ו/או לפרסם אותו באתר) ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא רשותה של החברה מראש ובכתב. חל איסור מוחלט על העתקה, פרסום, הצגה בפומבי, מסירה לצד שלישי של עמודי האתר ו/או המידע, בחלקם או במלואם, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. למען הסר ספק יובהר כי, זכויות היוצרים ברעיון העומד בייסוד האתר, עיצובו, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה.

8. הימנעות משידול:

אלא אם הוסכם אחרת על ידי החברה, הלקוח (אשר למטרת פסקה זו כולל את כלל שותפיו של הלקוח) לתקופה של שלוש שנים אחת מרגע סיום ההסכם, באופן ישיר או עקיף, על חשבונך או על חשבונו של כל אדם אחר, חברה, פירמה, מתחייב שלא לפתות, להעסיק, או לנסות לשדל כותבים או מרצים או עורכים או מתרגמים מ החברה או להשתמש בשירותי צוות החברה או בכל אחד מכותביה/עורכיה העצמאיים. במקרה של הפרת סעיף זה, הלקוח ישלם לחברה סכום השווה לגמול המצטבר אשר שולם על ידי החברה לחבר הצוות בשנה שקדמה לתאריך שבו התחיל להעסיקו או להשתמש בשירותיו של אותו חבר צוות, מידית. במקרה של כותב/עורך עצמאי, הסכום שישולם ישתווה לסכום המשכורת אשר הייתה משולמת לאותו בלשן עצמאי לו היה מועסק במשך שנה שלמה במשרה מלאה. פסקה זו לא תיושם במקום שיש ללקוח מערכת יחסים עובר לתאריך תחילת ההסכם ועל כך על הלקוח לידע את החברה בתוך 7 ימי עסקים מיום תחילת ההסכם ואם לא יעשה כן יראה הדבר כאילו לא הייתה לו מערכת יחסים כזו.

9. ביטול והחזר כספי:

9.1. החזר כספי מלא יחול רק במהלך 24 השעות הראשונות לאחר ביצוע ההזמנה. לאחר שחלפו 24 שעות מרגע ביצוע ההזמנה הלקוח לא יקבל החזר כספי.

9.2. מאמרים שהכותבים שלנו התחילו לעבוד עליהם כבר לא ניתנים להחזר כספי. אנו מציעים החזרים כספיים במהלך 24 השעות הראשונות לאחר ביצוע ההזמנה. במקרה שחלפו 24 שעות ואתה עדיין רוצה החזר כספי מלא, צור איתנו קשר באמצעות הטופס שבעמוד צור קשר. אנו מתחייבים למצוא פיתרון מספק! לאחר שתגיש את בקשתך ניצור איתך קשר תוך שני ימי עסקים.

9.3. מאמרים שסיימנו, מסרנו והתקבלו בהצלחה על ידי לקוחות כבר אינם כפופים להחזר כספי. מאמרים אלה כפופים לעדכון אחד בלבד.

10. שינויים בתנאי השימוש

בכפוף להוראות הדין החל, החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים כאמור יכנסו לתוקף מיום פרסומם באתר, בהתאם להוראות הדין כאמור, ללא מתן הודעה מוקדמת. על אף האמור לעיל, שינויים בתנאי השימוש אשר החברה סבורה כי הנם מהותיים ילוו בהודעה מוקדמת במסך הבית של האתר, המודיעה על שינוי תנאי השימוש ופירוט תמציתי של השינויים. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באתר אולם שימושך באתר לאחר עריכת שינויים כאמור בתנאי השימוש יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים.

11. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

12. פניה לחברה

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא”ל info@bluepenarticles.com
או במספר הטלפון 08-9431717

תאריך עדכון אחרון: 3 במרץ, 2020